KINDEREN EN KINDERALIMENTATIE

Bij een scheiding met minderjarige kinderen is het is wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Bewust nadenken over hoe de zaken voor de kinderen het beste geregeld kunnen worden en daarmee kijken naar de toekomst moet het belangrijkst zijn voor ouders.

Met u als ouders wordt met behulp van diverse vragen toegewerkt naar een ouderschapsplan. Een plan waarin niet alleen wordt afgesproken wie wanneer voor de kinderen zorgt. Maar ook bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met de feestdagen, op welke wijze worden de beide ouders betrokken bij de school, hoe wordt omgegaan met veranderingen.

Kindgesprekken

De wensen van de kinderen zijn relevant. Hoe zien zij zelf de zorgverdeling voor ogen, welke zorgen en vragen zijn er? Ik wil graag dat de kinderen gehoord worden tijdens het scheidingsproces van hun ouders. Kinderen kunnen waardevolle tips geven. Ik bespreek dit met de ouders en als zij akkoord gaan zullen gespecialiseerde jeugdwerkers met de kinderen praten.
Het is een misvatting dat kinderen zelf kunnen beslissen bij wie ze gaan wonen. De ouders beslissen, ook voor kinderen ouder dan 12 jaar.

Van kinderen van 12 jaar en ouder wordt altijd een ‘kindverklaring’ gevraagd te tekenen waarin zij kenbaar kunnen maken dat zij akkoord zijn met het ouderschapsplan. De kinderen hoeven niet zelf naar de rechtbank.

Welke kinderalimentatie wordt overeen gekomen?

Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding betalen totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen, totdat het kind 21 jaar wordt.

De ouder die de kinderen niet grotendeels verzorgt betaalt meestal alimentatie voor de kinderen aan de verzorgende ouder.

Is het kind 18, 19 of 20 jaar en heeft het zelf genoeg geld om van te leven? Dan kunt u met uw kind overleggen om de alimentatie te stoppen.

Veel afspraken in een echtscheidingsconvenant kunt u zelf bepalen. De verplichting om voor de kinderen (financieel) te zorgen is echter geen vrijblijvende aangelegenheid.

Veelal wordt de kinderalimentatie vastgesteld met behulp van de zogenoemde Tremanormen. Ik zal u hierbij helpen en voorlichten, zodat u goed geïnformeerd een beslissing kunt nemen.

In de berekening wordt enerzijds rekening gehouden met de behoefte van de kinderen en anderzijds met de draagkracht van de ouders. Bij de behoeftebepaling weegt mee wat het gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk/de relatie was. Bij de draagkrachtbepaling wordt rekening gehouden met het inkomen en wat de alimentatieplichtige ook zelf nodig heeft om te kunnen leven.

Uitgebreide informatie over de hoe de Tremanormen werken kunt u lezen op:

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-familie-en-jeugdrecht/Pages/Werkgroep-Alimentatienormen.aspx