Scheidingsbemiddeling

Op het moment er besloten is tot het uit elkaar gaan moeten er praktische en financieel juridische zaken geregeld.

De afspraken die hierover gemaakt zijn worden vastgelegd in een ouderschapsplan en  scheidingsconvenant (of vaststellingsovereenkomst).

In de meeste gevallen moet het convenant en ouderschapsplan naar de Rechtbank om bekrachtigd te worden.
Dit wordt tijdens de mediation met u besproken en de juridische afwikkeling wordt door de mediator in samenwerking met de advocaat verzorgd.

De verdeling van de spullen en financien.

Afhankelijk van de wijze waarop u samenleeft of de wijze waarop u getrouwd bent is er een verdeling aan de orde.

Als u bent getrouwd in gemeenschap van goederen is alles gemeenschappelijk tenzij er een schenking en/of erfenis is ontvangen voorzien van een zogenaamde uitsluitingsclausule. Ook zijn er bijzondere bepalingen van toepassing inzake het pensioen.

Ben u getrouwd na 1 januari 2018 dan gelden nieuwe regels. Er is dan sprake van eigen persoonlijk bezit en een gemeenschappelijk bezit, de zogenaamde beperkte gemeenschap.

Woning

Een centrale vraag tijdens een scheidingsproces is wat gebeurt er met de woning. Moet de woning worden verkocht (koopwoning), kan een van beiden de woning aanhouden, of  blijft de woning voor een bepaalde tijd onverdeeld ? U zult voorgelicht worden over welke fiscale consequenties bij welke keuze aan de orde zijn.

Pensioen

In zijn algemeenheid geldt dat het pensioen dat is opgebouwd is gedeeld moet worden. Behalve als al eerder met bepalingen iets anders overeengekomen is. Hier zijn diverse manieren voor om dit af te spreken. Belangrijke vragen hierbij zijn o.a. blijft er nabestaandenpensioen aan de orde na echtscheiding of is er sprake van een relatief groot leeftijdsverschil tussen de partners?

Spaartegoeden & polissen

Het saldo op een bankrekening is goed te overzien. Er is een peildatum en op die datum wordt het saldo verdeeld tenzij huwelijkse voorwaarden of vanwege een samenlevingscontract wordt bepaald dat dit niet aan de orde is. Bij de huwelijken gesloten na 1 januari 2018 moet de beperkte gemeenschap verdeeld worden.

Bij kapitaalverzekeringen, gemengde kapitaal verzekeringen (al dan niet verpand) , lijfrenteverzekeringen en bankspaarproducten is de verdeling complexer. O.a. omdat er fiscale consequenties aan de orde kunnen zijn.

Eigen bedrijf

Steeds meer zie ik in mijn praktijk dat partners al dan niet gezamenlijk een eigen bedrijf hebben. Een eenmanszaak, een VOF of een BV. Het kan soms complex zijn om tot verdeling of waardering te komen. Ik kan u bij het proces van verdeling ondersteunen, maar voor de  waardering van de BV of zaak moet er een specialist betrokken worden de mediation.

Schulden

Ook de verdeling van schulden (of juister gezegd: de verdeling van de draaglast van de schuld) is een punt van bespreking. Splitsing van hoofdelijke aansprakelijkheid na echtscheiding is niet vanzelfsprekend. Planning van verdeling cq. termijn van realiseren splitsing hoofdelijke aansprakelijkheid is dan zeer belangrijk.

Fiscaal

De belasting kijkt ook naar de afspraken die gemaakt worden bij de scheiding. Bij een ongelijke verdeling kan er sprake zijn van een belaste schenking. Dit wordt met u besproken.

Getrouwd na 1 januari 2018

Indien u na 1 januari 2018 gehuwd/geregistreerd partner bent geworden gelden andere regels dan daarvoor. De wet Beperking huwelijksgemeenschap is dan ingegaan.

Kort samengevat houdt dit in dat ieder voor zich houdt dat wat hij voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap al bezat en dat er vanaf de dag van het huwelijk /geregistreerd partnerschap een gemeenschap van goederen wordt opgebouwd. Er zijn echter veel uitzonderingen op deze regel. Denk dan aan erfenissen en schenkingen, rechten op het vestigen van vruchtgebruik en pensioenrechten (hiervoor geldt de wet pensioenverevening) etc.

Voortgangsverslag

Deze onderwerpen en meer komen in de gesprekken aan de orde. Na ieder gesprek ontvangt u beiden een checklist en/of /voortgangsverslag.